خدمات شرکت :

آذین بندی و نورپردازی
تولید ریسه های پرچمی
اجرای رنگ های پوششی سنگالین
اجرای نقاشی دیواری و کاشی شکسته
ساخت تابلو های نقش برجسته

برخی از پروژه های انجام شده:

نورپردازی تابلو نقش برجسته واقع در میدان پاستور
اجرای رنگ های پوششی سنگالین در سطح منطقه 6 شهرداری تهران
اجرای نقاشی دیواری در سطح مناطق 2و 6 و7و11و22و18و19 شهرداری تهران و سازمان زیباسازی شهر تهران
ساخت تابلو نقش برجسته در میدان پاستور منطقه11 شهرداری تهران
ساخت تابلو نقش برجسته در بزرگراه شهید صیاد شیرازی منطقه 7 شهرداری تهران